Locations

China Shenzhen

China Shenzhen

Web:http://www.8888800000.com
Tel:+86-755-88849879
Fax:+86-755-22384581

China Guangzhou

China Guangzhou

Web:http://www.16098.com
Tel:+86-20-62358025
Fax:+86-20-62358025

China Shanghai

China Shanghai

Web:http://www.odbsh.com
Tel:+86-21-51035386
Fax:+86-21-51035393

China Tianjin

China Tianjin

Web:http://www.odbtj.com
Tel:+86-22-60520580
Fax:+86-22-60523280

China Hangzhou

China Hangzhou

Web:http://www.odbhz.com
Tel:+86-571-56571003
Fax:+86-571-56571001

China Chongqing

China Chongqing

Web:http://www.odbcq.com
Tel:+86-23-61613881
Fax:+86-23-61613879

China Chengdu

China Chengdu

Web:http://www.odbcd.com
Tel:+86-28-68225580
Fax:+86-28-68225580

China Nanjing

China Nanjing

Web:http://www.odbnj.com
Tel:+86-25-68998266
Fax:+86-25-68998269

China Shenyang

China Shenyang

Web:http://www.odbsy.com
Tel:+86-24-62810593
Fax:+86-24-62810532

China Wuhan

China Wuhan

Web:http://www.odbwh.com
Tel:+86-27-50486321
Fax:+86-27-50486331

Branches

China Shenzhen

+86-755-88849879

China Shanghai

+86-21-51035386

China Tianjin

+86-22-60520580

China Chongqing

+86-23-61613881

China Hangzhou

+86-571-56571003

China Guangzhou

+86-20-62358025